Schedule:Birthdays/November/15

From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
Sly
Today is Sly's birthday!

Nov. 14 | Nov 15 | Nov. 16