Schedule:Birthdays/November/3

From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
Snake
Today is Snake's birthday!

Nov. 2 | Nov 3 | Nov. 4