Schedule:Birthdays/November/24

From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
Shep
Today is Shep's birthday!

Nov. 23 | Nov 24 | Nov. 25