Schedule:Birthdays/November/29

From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
Kabuki
Today is Kabuki's birthday!

Nov. 28 | Nov 29 | Nov. 30